Page path:


Produkter

ENERGYProducts
 

ENERGY Products® er navnet på produktserien til KAEFER Energy.

Produktene er utviklet i samarbeid med våre operative enheter innen isolering, tilkomst, overflate, innredning og HVAC.

Også engineering er en viktig del av dette samarbeidet. Våre ingeniører arbeider i et innovativt og inspirerende miljø og bidrar til økt kompetanse og videreutvikling av ferdigheter og kunnskap. KAEFER Energy bruker betydelige ressurser på teknologiutvikling innen våre fagområder, ofte i samarbeid med kunder og leverandører. Kommunikasjon med operatører ute på anlegg er også et viktig verktøy for å kunne fange opp ideer og innspill, og dette bidrar til ytterligere innovativ tenking med utvikling av nye produkter som bidrar til forbedrede egenskaper, også innen HMS, kost og effektivitet.

Produkter innen passiv brannbeskyttelse og kombinasjonsklasser

Flere av våre utviklingsprosjekter består i utvikling av nye branntekniske løsninger og produkter. Nye produkter av denne typen krever omfattende testing. I tillegg til brann- og eksplosjonstesting må det også gjennomføres andre tester for å dokumentere egenskaper knyttet til termisk isolasjon, støydemping og korrosjonsbeskyttende egenskaper for å kunne håndtere kombinasjonsklasser.

Støy, varme og vibrasjon

Utvikling og forbedringer av metoder og utstyr er også et viktig satsingsområde hos oss. Ofte er slike prosjekter basert på å oppnå forbedrede HMS-egenskaper. Støy, varme og vibrasjon er blant de største kildene til skader og sykdom i prosessindustrien og våre disipliner er blant de yrkesgrupper som er mest utsatt.

Studier 

KAEFER Energy benytter markedsledende programvare for å analysere og visualisere problemområder. KAEFER Energy har utstyr og kompetanse til å evaluere energitap på isolerte objekter. Det er samfunnsøkonomisk ønskelig å begrense energiforbruket og de aller fleste virksomheter kan redusere sitt energiforbruk med begrensede investeringer.

 

EnergyProductslogoer